เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

"ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม"

วิสัยทัศน์

"บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"

พันธกิจ

1. สนับสนุน ดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนางานตามโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998