เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้พัฒนาการมาจากวิทยาลัยครูจันทบุรีเมือวันที 15 มิถุนายน 2515 เป็นศูนย์กลางของการให้บริการและบริหารงานของสถาบัน ซึ่งมีความจําเป็นต้องประสานงานกับบุคลากรทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันและเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารที่เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 จึงได้เปลี่ยนเป็นสํานักงานอธิการบดี วิทยาลัยครูจันทบุรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 10 ฝ่าย และในเดือนมีนาคม 2528 วิทยาลัยครูจันทบุรี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เป็นนามของวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยรําไพพรรณี” จวบจนเมื่อพระราชบัญูญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2538 จึงได้มีการแบ่งงานออกเป็น 12 ฝ่าย คือ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบา ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ โดยได้มีการบริหารงานมาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2538 เป็นต้นมาและเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศใช้ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที 8 มีนาคม 2548 และแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 มีผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและรองผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 3 คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใช้ณวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง คือ

1. กองกลาง มีหน่วยงานสังกัด 9 หน่วยงาน
2. กองนโยบายและแผน มีหน่วยงานสังกัด 5 หน่วยงาน
3. กองบริการการศึกษา มีหน่วยงานสังกัด 4 หน่วยงาน
4. กองกิจการนักศึกษา มีหน่วยงานสังกัด 8 หน่วยงาน

นับตั้งแต่มีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นต้นมาจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน สรุปข้อมูลของผู้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานอธิการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการ และผู้อำนวยการสํานักงานอธิการบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้

1. นายวิทยา เตาลานนท์
2. นายบุญรัตน์ ชินบุตร
3. นายเจริญ ปิยารมย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ โพธิ์สามต้น
6. นายโกสุม เจริญรวย
7. นายอุรุพงศ์ คันธวัลย์
8. นางสาวละเมียด ควรประสงค์
9. นายชนินทร์ ชวนศรีไพบูลย์
10. นางสาวอรสา อ่อนถาวร
11. นายวยากร อุดมโภชน์
12. รองศาสตราจารย์สุณิสา อิมเอิบ
13. นางสาวอรสา อ่อนถาวร
14. นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998