เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้พัฒนาการมาจากวิทยาลัยครูจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2515 เป็นศูนย์กลางของการให้บริการและบริหารงานของสถาบัน ซึ่งมี ความจำเป็นต้องประสานงานกับบุคลากรทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารที่เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 จึงได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยครูจันทบุรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยแบ่ง การบริหารงานออกเป็น 10 ฝ่าย และในเดือนมีนาคม 2528 วิทยาลัยครูจันทบุรีได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เป็นนามของวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยรำไพพรรณี” จวบจนเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2538 จึงได้มีการแบ่งงานออกเป็น 12 ฝ่าย คือ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ โดยได้มีการบริหารงานมาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2538 เป็นต้นมา และเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศใช้ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 และ แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3 คน ดังนี้

นางสาวละเมียด ควรประสงค์ อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายชนินทร์ ชวนศรีไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายบังคม นิลรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายคิดชาย อุณหศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี ได้เสนอจัดตั้งการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง คือ

1. กองกลาง มีหน่วยงานสังกัด 9 หน่วยงาน
2. กองนโยบายและแผน มีหน่วยงานสังกัด 5 หน่วยงาน
3. กองบริการการศึกษา มีหน่วยงานสังกัด 4 หน่วยงาน
4. กองกิจการนักศึกษา มีหน่วยงานสังกัด 8 หน่วยงาน

และปัจจุบัน สำนักงานอธิการบดีมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 1 คน ดังนี้

นายชนินทร์ ชวนศรีไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผศ.สุขใส ไพบูลย์รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โดยมีปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 มี 4 กอง ประกอบด้วย

1. กองกลาง มีหน่วยงานสังกัด 7 หน่วยงาน
2. กองนโยบายและแผนมีหน่วยงานสังกัด 6 หน่วยงาน
3. กองบริการการศึกษามีหน่วยงานสังกัด 3 หน่วยงาน
4. กองพัฒนานักศึกษามีหน่วยงานสังกัด 8 หน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998