ระเบียบ

assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๗
assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๗
assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการจัดกิจกรรมวิชาการและการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘
assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษสำหรับคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๘
assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา (ฉบับที่ ๒)
assignment_return ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998