เกี่ยวกับหน่วยงาน

คณะกรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการที่ปรึกษา


 • ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
  อธิการบดี
  ที่ปรึกษา

 • รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  ที่ปรึกษา

 • ดร.ศุภกฤต โสภิกุล
  ที่ปรึกษา

 • นายอธิป เกิดในมงคล
  ที่ปรึกษา

 • นายชนินทร์ ชวนศรีไพบูลย์
  ที่ปรึกษา

หน้าที่

ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและอำนวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารหน่วยงาน

คณะกรรมการดำเนินการ


 • นางสาวอรสา อ่อนถาวร
  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  ประธานกรรมการ

 • นายณํฐ ทานตวณิช
  รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
  รองประธานกรรมการ

 • นางสิริลักษณ์ เจริญสุข
  รักษาการผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
  กรรมการ

 • นายกฤษณะพงษ์ สุวรรณโชติ
  รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
  กรรมการ

 • นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์
  รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
  กรรมการและเลขานุการ

 • นายพิชัย เหล่าศรีวิจิตร
  นักวิชาการ
  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • นางสาวถนอมจิตต์ วัฒนกิจ
  นักวิชาการ
  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • นาวสาววนิดา จงดี
  นักวิชาการ
  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • นาวสาวอัมรา อินพึ่ง
  นักวิชาการ
  ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

1. กำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงาน
2. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
3. พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน
4. จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
5. ดำเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998