ติดต่อเรา

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อหมายเลขภายในดังในตารางด้านล่าง

หน่วยงาน
ห้อง/ชั้น
หมายเลข
หมายเหตุ
1. กองกลาง
การเงิน
10105, 10106
2. กองกลาง - การเงิน
หัวหน้าหน่วยงานการเงิน
23630
3. กองกลาง - การเจ้าหน้าที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
10115, 23626, 28573
4. กองกลาง - ธุรการสำนักงาน - บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าธุรการ
10100
5. กองกลาง - พัสดุ
ระบบ GF MIS
10110
6. กองกลาง - สภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
10123, 23625
7. กองกลาง - หน่วยงานการเงิน
งานจ่าย
23632
8. กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ
ธุรการ
10130, 23620
9. กองกลาง - เลขานุการและสวัสดิการ
เลขานุการและสวัสดิการ
10120
10. กองนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10168, 28551
11. กองบริการการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมาณผล
10178
12. ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
19989
13. ผู้บริหาร
อธิการบดี
19999
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการ
10899
15. สำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการ
10199
16. สำนักบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ
11499

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998