ติดต่อเรา

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อหมายเลขภายในดังในตารางด้านล่าง

หน่วยงาน
ห้อง/ชั้น
หมายเลข
หมายเหตุ
1. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
10160
2. กองกลาง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10100
3. กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
10109
4. กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
10119
5. กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ
ระบบ GF MIS
10110
6. กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้ากลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย
10123
7. กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ
งานบริหารงานทั่วไป
10130,10131,10132
8. กองกลาง - เลขานุการและสวัสดิการ
เลขานุการและสวัสดิการ
10120
9. กองนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10168
10. กองบริการการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
10178
11. ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
10171
12. ผู้บริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
19994
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการ
10899
14. สภาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
10162
15. สำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
10199
16. สำนักบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
11499
17. อาคารและสถานที่
งานอาคาร
10133

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998