ติดต่อเรา

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อหมายเลขภายในดังในตารางด้านล่าง

หน่วยงาน
ห้อง/ชั้น
หมายเลข
หมายเหตุ
1. กองบริการการศึกษา
ชั้น 1
8401
เบอร์ตรง: 039-471070 มือถือ: 086-4403201
2. งานการเงิน
ชั้นล่าง
8531
082-2069994
3. งานงบประมาณ (กองนโยบายและแผน)
ชั้น 4
8551
4. งานจ่าย(หน่วยงานการเงิน)
ชั้น 1
23632
มือถือ: 082-2069994
5. งานนิติกร
ชั้น 2
8572
6. งานบริการวิชาการ (กองนโยบายและแผน)
ชั้น 4
23641
7. งานบริหารงานทั่วไป (กองนโยบายและแผน)
ชั้น 4
8551
เบอร์ตรง: 039-471053 มือถือ: 086-4402984
8. งานบัญชี
ชั้นล่าง
8532
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองนโยบานและแผน)
ชั้น 4
23641
10. งานประชาสัมพันธ์
ชั้น 1
0
เบอร์ตรง: 039-319111 มือถือ: 086-4403011
11. งานยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
ชั้น 4
23640
12. งานแผนงาน/งานสารสนเทศ(กองนโยบานและแผน)/รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
ชั้น 4
8550
13. ผู้ช่วยอธิการบดี
ชั้น 7
23603
14. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ชั้น 3
23611
15. ฝ่ายทะเบียน (กองบริการการศึกษา)
ชั้น 1
8404-5
16. ฝ่ายหลักสูตร (กองบริการการศึกษา)
ชั้น 1
8403
17. ฝ่ายแนะแนว(กองบริการการศึกษา)
ชั้น 1
8402
18. ยามอาคารภายในตึก 36
ชั้น 1
8560
19. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 6
23602
20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ชั้น 6
23604
21. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ชั้น 4
23642
22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ชั้น 2
8400
23. ศูนย์สหกิจศึกษา
ชั้น 1
8201
24. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 1
8201
25. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชั้น 5
3515
039-471056 มือถือ: 086-4402639
26. สถาปนิก
ชั้น 3
8593
27. สำนักทรัพย์สินและจัดหารายได้
ชั้น 1
23662,8562
088-2781530
28. หน่วยงานการเงิน
ชั้น 1
23631
29. หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ชั้น 2
23626
039-471082, 080-093-7766
30. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชั้น 6
23643
31. หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
ชั้น 2
23621
039-471069, 086-4400287
32. หน่วยงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง
ชั้น 1
23622
33. หน่วยงานพัสดุ
ชั้น 2
23633
เบอร์ตรง: 039-471081 มือถือ: 084-5630022
34. หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 6
23625
เบอร์ตรง: 039-471661 มือถือ: 08-1945-6329
35. หน่วยงานหลักสูตร
ชั้น 2
8416
36. หน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ
ชั้น 3
23620
มือถือ: 081-9456343
37. หน่วยงานเลขานุการและสวัสดิการ
ชั้น 3
23624
เบอร์ตรง: 039-471074 มือถือ: 080-6351881
38. ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 8
8570
39. หัวหน้าหน่วยงานการเงิน
ชั้น 1
23630
40. เลขานุการรองอธิการบดี
ชั้น 6
23610
41. เลขานุการอธิการบดี
ชั้น 7
23601

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998