รายงานความก้าวหน้าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำ

ปีงบประมาณ 2561

แผนกลยุทธ์ 5 ปี 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998