โครงสร้างหน่วยงาน

การแบ่งส่วนราชการจากเดิมหน่วยงานเป็นกลุ่มงานและจำนวนการแบ่งกลุ่มงานแต่ละสังกัด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราภชัฏรำไพพรรณี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2559